คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษามลายู หรือปริญญาโทแผน ก ทางภาษามลายู หรือปริญญาโทที่ไม่ใช่แผน ก แต่มีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษามลายู

อัตราเงินเดือนปริญญาเอก 30,000 บาท ปริญญาโท 24,600 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม