กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมออมเงินกับโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อร่วมสานความหวังของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

เงินออมจากท่านนำไปใช้เพื่อเป็นค่ารักษาในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ในความดูแลของกองทุนประมาณ 800 คน แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตั้งแต่แรกเกิด

โดยวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จะจัดงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และจะมีพิธีเปิดกระปุกในงาน จึงนำกระปุกมาส่งมอบในงานดังกล่าวที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับกระปุกออมเงินได้ที่สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-287510-1 หรือเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม