คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น ปฏิบัติงาน โดยสังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับเอก/เทียบเท่า ปริญญาโท แผน ก หรือ ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 19,950 บาท ปริญญาโท 24,600 บาท วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า 30,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม